Info från SKK

16/5-22

Svenska Kennelklubben genomför för närvarande ett projekt med målet att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, och därefter utarbeta strategier som kan ta oss mot visionen. Vi kallar projektet för SKK 2030 – du kan läsa mer om det på vår webbplats.

För att vi ska kunna utvecklas och bli bättre är det viktigt för oss att förstå hur våra medlemmars vardag med hund ser ut idag. Därför har vi tagit fram en enkät som vi vill att så många av våra medlemmar som möjligt ska få möjlighet att svara på.

Enkäten tar ungefär 15-20 minuter att svara på för hundägare och uppfödare – är man inte hundägare är man klar på några minuter. Den som slutför enkäten har även möjlighet att vinna något av de 50 priser vi kommer lotta ut.

Länk till enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/SKK2030


16/1-22 Nytt år och nya utställningsregler

27/11-21 Utställnings- och championatregler 2022-2026


13/7

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2022-01-01 t o m 2026-12-31. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se).

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som anordnas inom SKK- organisationen.

Dessutom gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Inledning och ansvar

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur.

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK- organisationen.

Det är också viktigt att resultatet av be- dömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.

Det åligger deltagare och funktionär;

att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer

att på utställning, prov, tävling eller be- skrivning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.

Aga av hund är förbjuden.

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, namn, registreringsnummer, ID- nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid tas med vid utställning.

Vidimerad kopia räknas som original. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning, och inte heller på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som:

 • på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur
 • av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen
 • av SKKs Disciplinnämnd, SKKs Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning
 • valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte framförs av person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, alternativt är utesluten, avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hund får inte delta, som under de senaste sex (6) månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.

Person som av SKKs Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubb- arrangemang.

Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat.

 1. Vaccinationer

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens  Jordbruksverks gällande införselbestämmelser för hund.  

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:

 • Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
 • Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
 • Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennel- hosta).

 • ID-märkning

Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning.

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.

Vid utställning anordnad av SKKs central- styrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare.

Kontroll av ID-märkning kan ske.

 • Ansvar gällande förvaring av hund

Deltagare vid utställning, prov, tävling eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.

Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet förvarar hund i

strid mot ovanstående ska denne, av tjänst- görande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK.

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.

Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

 • Force majeure

Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på grund av force majeure.

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 • Oacceptabelt beteende

Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar eller tamdjur, ska på särskild blankett rapporteras till SKK av tjänstgörande funktionär.

Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende enligt ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har bevittnat den aktuella händelsen. Det åligger arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig vid alla arrangemang och klubborganiserade aktiviteter.

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.

Rapporterad hund kan avvisas från området.

 • Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Mentalitet

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte rätt att delta. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt att utdela Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Ohälsa

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt att delta.

Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet och som beror på uppenbara tecken på andningsproblem äger inte rätt att delta. Hundägaren har möjlighet att hos SKK begära omprövning av förbud att delta när Disqualified är tilldelat på grund av andningsproblem.

Smittsam sjukdom

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennel- hosta eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte delta tidigare än två (2) månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik

Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före valp- ning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen. Vid beräkning av dagar är dag ett (1) första dagen efter parning/valpning.

Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) får inte parad tik delta vid någon tidpunkt efter det att parning skett. Se vidare i respektive regelverk.

Valpar

Valpar under fyra (4) månaders ålder får inte delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning och inte heller införas på området. Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är området.

Öronkuperade hundar

Utställning

Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning.

Prov, tävling och beskrivning

Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och beskrivning.

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på prov, tävling eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång svans

I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.

Utställning

Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett i vilket land hunden är född.

Från detta förbud att delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning gäller följande tre (3)  undantag:

 1. Hund född i Sverige och där svansamputering utförts i Sverige av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i inledning och ansvar till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare, får delta på utställning och SBKs exteriörbeskrivning.
 • Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående fågelhundar) född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svansamputerats av veterinärmedicinska skäl, alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning.
 • Hund av ras angiven nedan och som inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning och SBKs exteriörbeskrivning.

Grupp 1            australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, berger des pyrénées (båda varianterna), bouvier des ardennes, bouvier des flandres, gos d’atura catalá, hrvatski ovcar, miniature american shepherd, mudi, old english sheepdog, polski owczarek nizinny, schipperke, welsh corgi pembroke.

Grupp 2            dansk-svensk gårdshund, engelsk bulldogg, entlebucher sennenhund.

Grupp 3            jack russell terrier, rat terrier, terrier brasileiro, tenterfield terrier

Grupp 5            karelsk björnhund, västgötaspets

Grupp 6            smålandsstövare.

Grupp 7            se undantag gällande grupp 7 ovan.

Grupp 8            perro de agua español

Grupp 9            bostonterrier, fransk bulldogg, king charles spaniel.

Exteriörbedömning vid ett tillfälle

Hund som inte får delta på utställning på grund av svanskupering, kan efter särskild prövning av SKK, ges rätt att vid utställning bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få kvalitetspriset infört i stamboken.

Detta under förutsättning att den uppfyller något av följande alternativa krav:

 • är född i land där svanskupering var tillåten när den företogs
 • av veterinärmedicinska skäl har svansamputerats
 • inte är född med naturligt hellång svans och inte är av ras som nämns i listan ovan.

Prov, tävling och beskrivning

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på prov, tävling och beskrivning.

Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov, tävling eller beskrivning.

 • Doping och andra otillbörliga förhållanden

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.

Doping av hund regleras av Statens jord- bruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur, SJVFS saknr L17, 6 kap. 1-4 §§.

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen finns i Nationellt doping- reglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.

Då utställningsbestyrelse/provledning/ tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.

Kastrerad hanhund/tik

Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid utställning och SBKs exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej godkänd.

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus finnas – för upplysning om detta, se det specifika regelverket.

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund.

Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Dessa regler är fastställda att gälla fr o m 2022-01-01 t o m 2026-12-31. Eventuella ändringar som påkallats av svensk lagstiftning eller FCI återfinns på SKKs webbplats (www.skk.se).

Nedanstående regler gäller för officiella (stambokförda) utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar samt i tillämpliga delar även vid inofficiella (icke stambokförda) arrangemang som anordnas inom SKK- organisationen.

Dessutom gäller i tillämpliga delar SKKs stadgar samt bestämmelser som utfärdats av myndighet.

Inledning och ansvar

Sammanförandet av hundar till utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar ställer krav på såväl arrangör som ägare/förare av hund för att kunna upprätthålla ett gott skydd mot smittsamma sjukdomar och skador på människor, den egna hunden och andra djur.

Hundens välfärd har alltid högsta prioritet på samtliga arrangemang inom SKK- organisationen.

Det är också viktigt att resultatet av be- dömningen inte påverkas av otillbörliga förhållanden.

Det åligger deltagare och funktionär;

att handla eller uppträda på sådant sätt att det inte skadar eller motverkar SKK eller dess medlemsorganisationer

att på utställning, prov, tävling eller be- skrivning inte agera på sådant sätt att det påverkar andra hundars chanser till rättvis bedömning och att inte heller uttala sig nedsättande om andra hundar, funktionärer eller deltagare.

Samtliga hundar ska ställas till förfogande för de undersökningar och de provtagningar som kan föranledas av kontroll av doping och andra otillbörliga förhållanden.

Hundägare eller dennes ombud står under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning under det ansvar som följer av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Arrangerande klubb fritar sig och sina funktionärer från allt ansvar för skada eller förlust som kan uppstå för hundägare i samband med utställning, prov, tävling eller beskrivning. Detsamma gäller skada som förorsakats av hund under pågående utställning, prov, tävling eller beskrivning om skadan inte bevisligen varit en följd av uppenbart bristande arrangemang.

Aga av hund är förbjuden.

När veterinärintyg åberopas för en hund ska detta vara utfärdat på av SKK godkänd blankett (se exempelvis F145 Sveriges Veterinärförbund eller motsvarande). Uppgifter som ska finnas med för att intyget ska accepteras är: ras, namn, registreringsnummer, ID- nummer, beskrivning av skada, om den är förvärvad, vad ingreppet avser, åtgärd, anledning till åtgärd och om kroppsdel avlägsnats kommentera dess utseende. Intyg i original ska alltid tas med vid utställning.

Vidimerad kopia räknas som original. Arrangör äger rätt att kopiera veterinärintyg.

Person får inte anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning, och inte heller på utställning delta med avels- eller uppfödargrupp, som:

 • på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur
 • av SKKs Disciplinnämnd uteslutits ur SKK-organisationen
 • av SKKs Disciplinnämnd, SKKs Centralstyrelse, nordisk kennelklubb eller FCI avstängts från rätten att anmäla, föra eller låta framföra hund på utställning, prov, tävling eller beskrivning
 • valt att utträda ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hundägare ansvarar för att hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning inte framförs av person som på grund av myndighetsbeslut inte får hantera eller inneha djur, alternativt är utesluten, avstängd eller har utträtt ur SKK-organisationen under pågående utredning i SKKs Disciplinnämnd.

Hund får inte delta, som under de senaste sex (6) månaderna före aktuellt utställnings-, prov-, tävlings- eller beskrivningstillfälle ägts av person som av SKKs Disciplinnämnd uteslutits eller ålagts förbud att anmäla, föra eller låta framföra hund vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.

Person som av SKKs Centralstyrelse tilldelats tillträdesförbud i enlighet med SKKs stadga § 9 har inte rätt till tillträde på utställning, prov, tävling eller beskrivning eller annat klubb- arrangemang.

Resultat tilldelade i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas championat.

 1. Vaccinationer

Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens  Jordbruksverks gällande införselbestämmelser för hund.  

Deltagande hundar samt andra hundar som har tillåtelse att vistas på området ska vara vaccinerade mot valpsjuka enligt följande:

 • Hund under ett (1) års ålder: vid lägst tio (10) veckors ålder.
 • Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder och inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.
 • Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings-, beskrivnings och/eller utställningsdagen.

Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.

Vidare rekommenderar SKK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennel- hosta).

 • ID-märkning

Hund ska vara ID-märkt för att få delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning.

ID-märkningen kan ske genom tatuering eller genom implantat av microchip som uppfyller ISO-standard 11784 och 11785.

Vid utställning anordnad av SKKs central- styrelse eller SKK/länsklubb är arrangören skyldig att tillhandahålla avläsare.

Kontroll av ID-märkning kan ske.

 • Ansvar gällande förvaring av hund

Deltagare vid utställning, prov, tävling eller beskrivning svarar för att hunden hålls på ett sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada. Förvaring i bil, bur, tält eller dylikt får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan ta skada.

Om hundägare eller dennes ombud under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet förvarar hund i

strid mot ovanstående ska denne, av tjänst- görande funktionär, på särskild blankett, rapporteras till SKK.

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.

Det åligger arrangören att se till att blanketten finns tillgänglig vid arrangemanget.

 • Force majeure

Arrangören är inte skyldig att återbetala anmälningsavgiften om arrangemanget blivit inställt på grund av force majeure.

SKK eller medlemsorganisation svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som orsakats på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom SKK eller medlemsorganisation som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 • Oacceptabelt beteende

Hund som under utställning, prov, tävling, beskrivning eller klubborganiserad aktivitet uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, göra utfall eller på annat sätt uppträda hotfullt mot människor och/eller andra hundar eller tamdjur, ska på särskild blankett rapporteras till SKK av tjänstgörande funktionär.

Tjänstgörande funktionär har en särskild rapporteringsskyldighet rörande oacceptabelt beteende enligt ovan. Denna gäller även om den tjänstgörande funktionären inte själv har bevittnat den aktuella händelsen. Det åligger arrangör att se till att blanketten finns tillgänglig vid alla arrangemang och klubborganiserade aktiviteter.

Exempel på funktionär är: domare, beskrivare, bestyrelse, kommissarie, tjänstgörande veterinär, prov- eller tävlingsledare, ringsekreterare, instruktör, figurant vid prov m.fl.

Rapporterad hund kan avvisas från området.

 • Hinder för deltagande i utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar

Mentalitet

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified eller 0 pris med hänvisning till mentaliteten, äger inte rätt att delta. Tjänstgörande domare har i samtliga, prov-, tävlings- och beskrivningsformer rätt att utdela Disqualified med hänvisning till mentaliteten om domaren bedömer att hunden utifrån aktuell prov-, tävling- eller beskrivningsforms förutsättningar uppvisar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren/funktionären och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Ohälsa

Hund som vid tre (3) tillfällen tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet äger inte rätt att delta.

Hund som vid ett (1) tillfälle tilldelats Disqualified med hänvisning till anatomiska defekter som väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet och som beror på uppenbara tecken på andningsproblem äger inte rätt att delta. Hundägaren har möjlighet att hos SKK begära omprövning av förbud att delta när Disqualified är tilldelat på grund av andningsproblem.

Smittsam sjukdom

Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.

Hund får inte delta som under den senaste månaden har haft eller misstänkts ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennel- hosta eller som under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar.

Hund får inte delta tidigare än två (2) månader efter avslutad karantänsvistelse.

Dräktig tik och valptik

Dräktig tik får inte delta i utställning, prov, tävling eller beskrivning 30 dagar före valp- ning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning, oavsett resultatet av valpningen. Vid beräkning av dagar är dag ett (1) första dagen efter parning/valpning.

Vid mentalbeskrivning (BPH, MH) eller mentaltest (MT) får inte parad tik delta vid någon tidpunkt efter det att parning skett. Se vidare i respektive regelverk.

Valpar

Valpar under fyra (4) månaders ålder får inte delta på utställning, prov, tävling eller beskrivning och inte heller införas på området. Det är arrangörens ansvar att definiera vad som är området.

Öronkuperade hundar

Utställning

Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning.

Prov, tävling och beskrivning

Hund född i land där öronkupering var tillåten när den företogs får delta på prov, tävling och beskrivning.

Hund född i land där öronkupering inte var tillåten när den företogs får inte delta på prov, tävling eller beskrivning.

Svanskuperade/amputerade hundar och hundar som inte fötts med naturligt hellång svans

I detta sammanhang likställs svansamputerade hundar med svanskuperade.

Utställning

Får inte delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning. Detta gäller oavsett i vilket land hunden är född.

Från detta förbud att delta på utställning eller SBKs exteriörbeskrivning gäller följande tre (3)  undantag:

 1. Hund född i Sverige och där svansamputering utförts i Sverige av veterinärmedicinska skäl för att avhjälpa en efter födelsen förvärvad skada och där intyg i enlighet med vad som anges i inledning och ansvar till allmänna regler kan uppvisas i original såväl vid arrangemanget som senare, får delta på utställning och SBKs exteriörbeskrivning.
 • Hund av ras ur FCI grupp 7 (stående fågelhundar) född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svansamputerats av veterinärmedicinska skäl, alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning.
 • Hund av ras angiven nedan och som inte är född med naturligt hellång svans får delta på utställning och SBKs exteriörbeskrivning.

Grupp 1            australian shepherd, australian stumpy tail cattle dog, berger des pyrénées (båda varianterna), bouvier des ardennes, bouvier des flandres, gos d’atura catalá, hrvatski ovcar, miniature american shepherd, mudi, old english sheepdog, polski owczarek nizinny, schipperke, welsh corgi pembroke.

Grupp 2            dansk-svensk gårdshund, engelsk bulldogg, entlebucher sennenhund.

Grupp 3            jack russell terrier, rat terrier, terrier brasileiro, tenterfield terrier

Grupp 5            karelsk björnhund, västgötaspets

Grupp 6            smålandsstövare.

Grupp 7            se undantag gällande grupp 7 ovan.

Grupp 8            perro de agua español

Grupp 9            bostonterrier, fransk bulldogg, king charles spaniel.

Exteriörbedömning vid ett tillfälle

Hund som inte får delta på utställning på grund av svanskupering, kan efter särskild prövning av SKK, ges rätt att vid utställning bli exteriörbedömd vid ett (1) tillfälle samt få kvalitetspriset infört i stamboken.

Detta under förutsättning att den uppfyller något av följande alternativa krav:

 • är född i land där svanskupering var tillåten när den företogs
 • av veterinärmedicinska skäl har svansamputerats
 • inte är född med naturligt hellång svans och inte är av ras som nämns i listan ovan.

Prov, tävling och beskrivning

Hund född i land där svanskupering var tillåten när den företogs eller som har svanskuperats av veterinärmedicinska skäl alternativt inte är född med naturligt hellång svans får delta på prov, tävling och beskrivning.

Hund född i land där svanskupering inte var tillåten då den företogs får inte delta på prov, tävling eller beskrivning.

 • Doping och andra otillbörliga förhållanden

Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka utseende, prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta vid utställning, prov, tävling eller beskrivning.

Doping av hund regleras av Statens jord- bruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur, SJVFS saknr L17, 6 kap. 1-4 §§.

Detaljerade regler för vilka behandlingar och åtgärder som är otillåtna inom SKK-organisationen finns i Nationellt doping- reglemente för hund. Här finns också regler för dispensansökan från SKK-organisationens dopingreglemente.

Då utställningsbestyrelse/provledning/ tävlingsledning bestämt att prov för utrönande av eventuell doping eller annan otillåten åtgärd ska tas, är den som är ansvarig för hunden skyldig att ställa aktuell hund till förfogande för provtagning och för de ytterligare undersökningar som kan föranledas därav. Manipulation av prov för dopinganalys är förbjuden.

Kastrerad hanhund/tik

Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid utställning och SBKs exteriörbeskrivning utan ska tilldelas Disqualified respektive ej godkänd.

Hanhund som kastrerats kirurgiskt medges generell dispens att delta vid prov, tävling eller beskrivning. Vid internationella prov och tävlingar kan särskilda krav på testikelstatus finnas – för upplysning om detta, se det specifika regelverket.

Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling medges inte dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling eller beskrivning.

Tik som kastrerats genom kontinuerlig medicinsk behandling eller kirurgisk behandling medges generell dispens för deltagande vid utställning, SBKs exteriörbeskrivning, prov, tävling och beskrivning. Se vidare Nationellt dopingreglemente för hund.