RAS, rasspecifik avelsstrategi


De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. De beskriver både problem och starka sidor som kan finnas inom rasen och rymmer de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om.

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Både uppfödare och hanhundsägare bör sätta sig in i den avelsstrategi som gäller för rasen.


RAS version 2 Rasspecifik avelsstrategi för Svenska Irländsk Varghund Klubben.
Enligt SKK, ska detta dokument förankras hos klubb-medlemmarna.
Detta är nu gjort genom information på klubbens hemsida.

Dokumentet är nu godkänt och därmed gällande.