Avels- & Hälsokommittén informerar om:


Information angående hjärtundersökning
och lunginflamation hos Irländsk Varghund!
Under hösten 2015 skickade examensarbetare Lovisa Orleifson vid SLU en hälsoenkät till djurägare vars irländska varghundar var födda 2006-2008. Syftet med undersökningen var att få information om hälsoläget i rasen med särskilt fokus på hjärtsjukdom. Målet är att använda informationen som bakgrund till att förbättra hälsan i rasen.

Tack vare att så många djurägare fyllde i enkäten erhölls viktig information om hjärtsjukdom men även information som visar att lunginflammation är ett stort hälsoproblem i rasen. Detta innebär att det även kommer att behöva tas hänsyn till frekvensen av lunginflammation vid framtagande av ett screeningprogram för hjärtsjukdom inom rasen. Tyvärr är ännu mycket litet känt rörande bakomliggande orsaker till lunginflammation hos irländska varghundar, vilket komplicerar utvecklingen av ett screeningprogram och gör att det tar längre tid. Eftersom irländska varghundsrasen är en relativt liten ras i Sverige med en begränsad avelsbas anser forskarna att det är extra viktigt att skynda långsamt för att undvika att eventuella åtgärder mot en specifik sjukdom (så som screening för hjärtsjukdom) inte förvärrar övrig sjukdomsproblematik inom rasen. Förhoppningen på sikt är att kunna ta fram ett tillförlitligt screeningprogram som kan användas som ett hjälpmedel vid framtida avel för en friskare ras.

Tack till alla er djurägare som var med och bidrog med svar på hälsoenkäterna.

infört 12/4-2016


Information angående
hjärtundersökning av Irländsk Varghund!
AHK har tidigare sökt hjälp av kardiologerna på SLU i Uppsala ang. hjärt-undersökningar på irländsk varghund. Forskning angående DCM på Irländsk varghund pågår på SLU i Uppsala och en examensarbetare kommer under höstterminen att göra en stor enkätundersökning om DCM inom rasen, där AHK vädjar till att så många som möjligt medverkar (både de av er som har friska hundar såväl som de som har hundar diagnosticerade med DCM). Enkäterna kommer att skickas från SLU till ägare med varghundar födda vissa årtal. Enkätsvaren ska sedan skickas direkt till SLU och kommer att behandlas konfidentiellt. För att minska förekomsten av sjukdomen håller ett screeningprogram på att tas fram. Ett screeningprogram behövs för att säkerställa att alla hundar som undersöks blir undersökta på samma sätt och av veterinärer med rätt kompetens så att resultaten är jämförbara och korrekta. Det kommer att ske ytterligare en hjärtundersöknings-dag på SLU i Uppsala den 28 september. Därefter kommer screeningprotokollet att utvärderas och en diskussion om optimalt upplägg av ett screeningprogram för rasen kommer att ske, där även SKK kommer att vara inblandat.

Vi vill helst att ni undersöker era hundar då screeningprogrammet kommit igång. Vi är naturligtvis tacksamma för blodprov till forskningen i samband med att hjärt-undersökning utförs. Bidrag kommer att utbetalas enligt bidragsreglerna. Vi anser att det är viktigt att undersöka avelsdjuren.

Vår tanke är att återuppta våra försök till hjärtundersökningsdagar i respektive kontaktpersonsområde när det nya det screeningprogrammet kommit igång. Vi kommer dessutom att försöka förlänga tiden för bidragspengarna. AHK kommer löpande att informera vidare på hemsidan och i klubbtidningen.

uppdaterat 27/2-2016